top of page

2009-1

ic_bg_decor_3.png

ש/1111: יוזמות התכנית המועצה המקומית והועדה מקומית שומרון. מטרת התכנית שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים. התכנית מסדירה את חוקיות יעוד קרקע ולמתאימה אותו לשימוש בפועל - מגורים. התכנית אושרה ב – 2009.4.6 שטח התכנית כ- 5.36 דונם.

בסוף 2009 החל משרד הפנים בהכנת תוכנית אב ראשונה ליישוב, שבמסגרתה ייבחן הצורך להרחיב את תחום השיפוט, את היקף ההרחבה, אופייה ומיקומה, בעקבות הצפיפות הרבה ששוררת בה. נשקל עידוד בנייה רוויה והסטת כביש 2 מזרחה, כדי לאפשר את הרחבתו של היישוב.
 

unnamed (1).png
bottom of page