top of page

2004

ic_bg_decor_3.png

תכנית ש/642, יוזמת התכנית המועצה המקומית. התכנית אומצה על ידי ועדה מקומית שומרון. התכנית מטפלת בדופן המזרחית של הישוב לכיוון כביש מס' 2. התכנית אושרה ב – 2004.6.10
מטרתה: לשנות יעוד משפ"פ למגורים א' תוך שמירה על רצועת שפ"פ ברוחב של 25 מ' לאורך דרך מס' 2 ועל ידי כך לאפשר הוצאת היתרי בניה לבנינים קיימים בתחום השפ"פ ולאפשר תוספת מבני מגורים במטרה להקטין את מצוקת הקרקע בישוב. שטח התכנית כ- 119 דונם.

unnamed.png
bottom of page