top of page

1994

ic_bg_decor_3.png
1994.png

תכנית ש/377
תכנית זו ביוזמת רשות שמורות הטבע, פורסמה לתוקף 1996.9.8. מטרתה, ליעד שטח לשמורות טבע, לפתח שירותים וחניונים לקליטת הקהל, בצפון הישוב, ליצור חיץ בין שטחים מבונים ליתרת שטח השמורה וליעד שטח למבנה ציבור. שטח התכנית 91 דונם.

הוכרז היישוב "שכונת שיקום", במסגרת הפרוייקט שיקום שכונות.
פרויקט שיקום השכונות התבסס על שלושה מרכיבים:
1.שיקום תשתיות פיזיות בבתים ובמרחב הציבורי בשכונות השיקום.
2.השקעות בחינוך, ברווחה, בבריאות ובארגון קהילתי.
3.הימנעות מפינוי תושבים מבתיהם ושיתופם בקבלת החלטות, שלא כנקבע בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום. על ריכוז המיזם הופקד משרד הבינוי והשיכון.

unnamed.png
bottom of page